משחק השדחה הנשל ימשר שובל עפומ באינטרנט

                                  New Year Formal Dress Show קחשמ

השדחה הנשל ימשר שובל עפומ (New Year Formal Dress Show):

.ראופמ רודכ ןתניי השדחה הנשה דובכל םויה תיתוכלמה הריטב .התארקל ןנוכתהל תוכיסנה לש היתויחא יתשל רוזעל וכרטצת השדחה הנשל .הלש הנישה רדחל ךלתש הרוחב תריחב .תקורסת תושעלו הינפ לע רופיא חורמל ידכ רופיאב שמתשהל וכרטצת ,לכ .וב תויולתה תושובלתה לכ תא רקוסו הלש ןוראה תא חתופ התא זאו .הרוחב לע ותוא שיבלהלו דגב רוחבל וכרטצת ,םכמעטל ,הלא ןיבמ .םיטישכתו םיילענ ורובע ףוסאל ולכות ,ןכמ רחאל