משחק תוכיסנ לולסמ עפומ באינטרנט

                                  Princesses Runway Show קחשמ

תוכיסנ לולסמ עפומ (Princesses Runway Show):

.הסיטה אשונל תשדקומה הביסמל תכלוה תוכיסנה תרבח .המיאתמ הנומת רוציל ךירצ םהמ דחא לכ .םהלש תשובלתה תא רוחבל םהמ דחא לכל רוזעת Princesses Runway Show .רעיש בוציע תושעל זאו הדליה לש הינפ לע רופיא ליחהל ידכ רופיאב שמ .הלש תשובלתה תא רוחבל ךרטצת ,ךל תועצומה םידגבה תויורשפא ךותמ ,ןכ .םיטישכתו םיילענ רוחבל ולכות ויתחת וישכע