משחק SpringTime עיפשמ # הכיסנה באינטרנט

                                  Princess #Influencer SpringTime קחשמ

SpringTime עיפשמ # הכיסנה (Princess #Influencer SpringTime):

.יתנפואו ריהב ,ביבא ,רואל םהלש ןוראה תא תוריהמב תונשל תונבה לש ן .תוכיסנ ןה Princess # Influencer SpringTime קחשמב ונלש תורוביגה .ביבאה תנועל תובינגמ תושובלת אוצמלו םהיתונוראב תידוסי תרוקיב ךור .האיציה תארקל םתוא שיבלהלו םייתנפוא םידגב אוצמל םירבח ינשל רוזעל ."ביבאה תעפשה" hashtag -ה תועצמאב תיתרבחה תשרב םסרפל ידכ תופי תו .המלש היהת אל הנומתה וידעלב ,רופיאמ חכשת לא .םיקייל לש הרובח לבקת ,תושובלתב ךלש הריחבה םג ומכ ,תוחילצמ תונומ