משחק לושיבו ריהמ ןוזמ באינטרנט

                                  Fast Food & Cooking קחשמ

לושיבו ריהמ ןוזמ (Fast Food & Cooking):

.םיה ףוחב לושיבו ריהמ ןוזמ ןטק הפק תיב החתפ םיריעצה תרבח .הזב דובעת התא .יולג דסומה לש םלואה היהי ךסמה לע םכינפל .דחוימ ןכוד ירוחאמ היהת ךלש תומדה .םינוש ןוזמ ירצומ ויהי םיפדמה לע וב .תומיוסמ תוארוה ועצביו הילא ועיגי םישנא .םדיצל םילמסכ וגצוי םה .ןוכתמה יפ לע הנמה תא לשבלו םיוסמ רדסב לכוא תחקל ךרטצת ןכמ רחאל .רכש לבקו חוקלל ותוא ןת ,ןכומ היהתשכ