משחק הצירפ הזילא לש המרד באינטרנט

                                  Eliza Breakup Drama קחשמ

הצירפ הזילא לש המרד (Eliza Breakup Drama):

.הלש ריעצהמ הדרפנ הזילא הריעצה הדליה .המצע תא דדועל ידכ הירבח םע לויטל תאצל הטילחה ,הדחאתהש רחאל ךא , .המצע תא רדסל הל רוזעת Breakup הזילא לש המרדב התא .הלש הארמה לע דובעל ךרטצת לכ םדוק .תקורסת תושעלו הינפ לע רפאתהל ךרטצת ,הקיטמסוק תועצמאב ,תאז תושעל .םכמעט יפל םיטישכתו םיילענ ,םידגב רוחבל ולכות ןכמ רחאל