משחק עגרית הזלא לש השפוח אפס באינטרנט

                                  Elsa Holiday Spa Relax קחשמ

עגרית הזלא לש השפוח אפס (Elsa Holiday Spa Relax):

.אפסה ןולסב םויה רקבל תוכירצ היתורבח םע דחי הזלא .המצע תא רדסל תבייח ונלש הדליה הזה לויטה ינפל לבא .הז םע ועגרית הזלא לש השפוח אפסב םתא .הרדחל וכלת הדליה םע דחי .הלש הארמה לע לכתסהל הז השוע התאש ןושארה רבדה ןאכ .תקורסתב רעיש בוציע תושעלו הינפ לע רפאתהל וכרטצת ,הקיטמסוק תרזעב .םכמעטל דגב רוחבל וכרטצת ,םכל תועצומה דוגיבה תויורשפאמ ,ןכמ רחאל .םינוש םירזיבאו םיילענ ופסאת ויתחת