משחק תוכיסנ לש היפרגוטופ ירופיס באינטרנט

                                  Princesses Photogram Stories קחשמ

תוכיסנ לש היפרגוטופ ירופיס (Princesses Photogram Stories):

.הלש יפויה תודוס תא תקלוח איה הב תיתרבח תשרב ףד החתפ הנא הכיסנה .תוכיסנ לש היפרגוטופ ירופיס קחשמב תונומת המכ םלצל תוכיסנל ורזעתו .הלש הארמה תא רדסל הל רוזעל ךרטצת ,תישאר ךא .תקורסת ישעת זאו הכיסנה לש הינפ לע רופיא יחרמת ,רופיא תועצמאב ,ך .הרוחב לע התוא םישתו ךמעטל תחא רחבת ,תועצומה דוגיבה תויורשפא ןיב .ךידגבל תחתמ םיטישכתו םיילענ ףוסאת ןכמ רחאל