משחק ןיווק לבנה לש תידוסה המישמה באינטרנט

                                  Villain Quinn Secret Mission קחשמ

ןיווק לבנה לש תידוסה המישמה (Villain Quinn Secret Mission):

.תוכיסנ תביסמל ןנתסהל הצור ריעב ןיווק ילראה םסרופמה לבנה .ןיווק לבנה לש תידוסה המישמה קחשמב הל רוזעתו התימדת תא ינוציק ןפ .הלש הארמה לע דובעל ךרטצת לכ םדוק .תקורסת תושעלו יטרקסיד רופיא הינפ לע םישל ךרטצת .ןנגוסמו הפי דגב הל רוחבל ךרטצת ,ןכמ רחאל .םיטישכתו םיילענ רוחבל רבכ וכרטצת ,ויתחת