משחק תוכיסנל הידוהה םוי באינטרנט

                                  Princesses Thanksgiving Day קחשמ

תוכיסנל הידוהה םוי (Princesses Thanksgiving Day):

.תיתחפשמ ברע תחוראל ןנוכתהל תוכיסנה לש ןהיתויחא יתשל ורזעת תוכיס .הלש רדחב ךמצע תא אצמת תונבה תחא תריחב .תקורסת רוציל זאו הרוביגה ינפ לע רופיא חורמל ךרטצת ,הקיטמסוק תוע .םידגבל תויורשפא ךל ויהי ,הלש ןוראה תא חתפתש עגרב .םכמעט יפל שובל דגב הדליל רדסלו םלוכ תא קודבל םכילע היהי .םירחא םירזיבאו םיטישכת ,םיילענ ופסאת רבכ ,ויתחת