משחק שאר ךיראת תוכיסנ באינטרנט

                                  Princesses Date Rush קחשמ

שאר ךיראת תוכיסנ (Princesses Date Rush):

.ןהלש תוריעצה ידי לע לופכ טיידל ונמזוה תוכיסנ תויחא יתש .סמועה ךיראת הכיסנה קחשמב ןהל ורזעתו הז עוריאל ןנוכתהל וכרטצי תו .הלש רדחב ךמצע תא אצמת תויחאה תחא תריחב .דחוימ הרקב חול הדצבו ךלומ הרוחב הארת .הדליה לש הארמה לע דובעל לוכי התא ,הז םע .וליבשב םינוש םיטושיקו םיילענ ,הדליל דגב רוחבל וכרטצת ,חולב םילמ