משחק הלאג הנפואה תבצעמ באינטרנט

                                  Fashion Designer Gala קחשמ

הלאג הנפואה תבצעמ (Fashion Designer Gala):

.היזיוולטב םייקתתש יפוי תורחתב ףתתשהל ךלש םירבחל רוזעל ךרטצת ,הנ .םהלש םיישיאה םיטסילייטסכ גהנת התא .הלש השבלהה רדחב ךמצע תא אצמת הרוחב תריחב .הפי תקורסת השועו הינפ לע רופיא תמשיימ תא הקיטמסוק תרזעבו הארמה .וקפוסש םידגבה תויורשפא ןיבמ תשובלתה תא רוחבלו ןוראה תא חותפל ךר .םיטישכתו םיילענ ףוסאל רבכ ולכות ,ויתחת