משחק תינידנולב הכיסנ חור בצמ תודנדנ באינטרנט

                                  Blonde Princess Mood Swings קחשמ

תינידנולב הכיסנ חור בצמ תודנדנ (Blonde Princess Mood Swings):

.רתויב תובושחה םיתיעל ,תובר תוביסב יולת הזו יטמרד ןפואב תונתשהל .הפיה הזלא תא ושגפת ,תינידנולב הכיסנ חור בצמב תודנדנה קחשמב .תויוליעפ ינימ לכ םע התוא דדועל לדתשתו ,תיסדנוק טעמ איה םויה .ךתוא דדועמ הז ,םיעט והשמ לשבלו לושיבה תא תושעל לוכי התא ,הלחתה .הדליל הפי דגב רוחבל הליחת לבא ,תורבח םע לויטל תאצל לוכי התא ,הפ