משחק רודכב הרויה באינטרנט

                                  Ball Shooter קחשמ

רודכב הרויה (Ball Shooter):

.םמצעב םינמאתמ םירחא ,םידחוימ םיעטקב םידמול םקלח ,תונוש םיכרדב ט .םינומיאל עובק ןפואב עיגמו יעוצקמ ןלגרודכ תויהל םלוח Ball Shoote .הרזומ הנומת הארו ןוידטצאל עיגה אוה ,ןמזב דימת ומכ ,םויה .םש ויה גנילואב ירודכ וליפאו סינט ,לסרודכ ,לגרודכ ,ףערודכ :טרופס .הגרדהב לופיל ליחתמ ןנעה יכ ,ןוכנ הזו רזומ לוכשא קרפל טילחה רוחב .טמרופ התואב רתוי וא םירודכ השולש לש תוצובקב םיפסוא ,םירודכ וילע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות