משחק ינפי טרופס בכרל לזאפ באינטרנט

                                  Japanese Sport Car Puzzle קחשמ

ינפי טרופס בכרל לזאפ (Japanese Sport Car Puzzle):

.ינפי טרופס בכרל שדח לזאפ קחשמ םיגיצמ ונא ,תויתמצוע טרופס תוינוכ .תוינפי טרופס תוינוכמל םישדקומה םילזאפ ורדסת וב .תונומת תרדסב ךסמה לע ךינפל םתוא הארת התא .תוינש רפסמ םכינפל ותוא חותפלו םהמ דחא לע ץוחלל םכילע היהי .םיבר םיטנמלאל סוטת הנומתה ןכמ רחאל .דחי םתוא רבחל זאו הדשל הלא םיטנמלא ריבעהל ךרטצת תעכ .הרובע תודוקנ לבקלו תינוכמה לש ירוקמה יומידה תא רזחשל ולכות ךכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות