משחק ןכוסמ לגעמ באינטרנט

                                  Dangerous Circle קחשמ

ןכוסמ לגעמ (Dangerous Circle):

.חפב לפנ םלועב עסנש ןטק ליווגנז שיא .דורשל ול רוזעל ךרטצת ןכוסמה לגעמה קחשמב התא וישכע .הריהמ היהתו הגרדהב לגעמה ינפ לע ץורת ךלש תומדה .לגעמה לש ימינפהו ינוציחה דצב ועיפוי םיצוק .םתיא דדומתהל ךרטצי אל ךלש רוביגה .רבכעה תרזעב ךסמה לע וצחל ,ןרקודל ברקתמ קובולוקהש עגרבו ךסמב בטי .ומוקימ תא תונשל רוביגל םרוג התא ךכ .םינוש סונוב יטירפ ףוסאל ול רוזעל וסנ ,ליבקמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות