משחק לבקתה רגתא סל'גנא סול לש III ירופיס באינטרנט

                                  Los Angeles Stories III Challenge Accepted קחשמ

לבקתה רגתא סל'גנא סול לש III ירופיס (Los Angeles Stories III Challenge Accepted):

.ריעה לש ילילפה םלועב הריירקב שוביגה רוביגל רוזעל ךישמת ,סל'גנא .תוילילפה תויפונכה תחאב הרבח רבכ ךלש תומדה .תונוש תומישמ עצבל ותוא וחני םיסוב .תורקי תוינוכמ בונגל ,םיקנבו תויונח דודשל ךרטצת .םתוא סורהלו תורחא תוצובקב םירבח םע תומיעל סנכיהל םג ולכות .ףסכו הליהת ךל ואיבי וללה תולועפה לכ .ךתוא דוצת הרטשמהש חכשת לא .םתיא תומיעל סנכיהל ךרטצת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות