משחק יפוסניא םח ףדרמ באינטרנט

                                  Endless Hot Pursuit קחשמ

יפוסניא םח ףדרמ (Endless Hot Pursuit):

.לודג ףסכ םוכס ונממ האיצוהו קנבה תא בוש הפקת ריעב תרכומה םידדושה .עשפה תריזמ חורבל םיכירצ םיעשופ תעכ .םהלש תינוכמב טולשיש גהנה היהת הקספה אלל ףדרמה קחשמב התא .ךלש בכרל רהמל ידכ קלדה תשווד תא ףוחדל ךרטצת .הרטשמ תוינוכמ ידי לע ףדרנ התא .םהב תושגנתהמ ענמיהל ידכ םינורמת תושעל םכילע היהי .עלקמ ןקתוי תינוכמה גג לע .הרטשמ תוינוכמ דימשהלו הנממ תוריל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות