משחק סקרקב הרויה באינטרנט

                                  Circus Shooter קחשמ

סקרקב הרויה (Circus Shooter):

.ללכה ןמ אצוי וניא ונלש דדונה סקרקהו ץח םע רפסמ שי סקרק לכל טעמכ .יתאפבש םייונפה םישרגמה דחא לע הלודג הגספ ליטה רבכו תרחא ריעל עי .תועפוהל ןנוכתהל ולחהו םירזיבאה תא וקרפ םינמאה .ןורשכה תא דבאל אל ידכ םג ןמאתהל םכילע .ומלעייו םינוש תומוקמב ועיפויש םידעיב הרוי רפסמה .הילע הרית לא ,ףוג דגב עיפומ יפוי םא לבא ,םיקיחצמ םיטסיל םיאשונ .Shooter Circus -ב לבגומ ןמזה ,שרדנה תודוקנה רפסמל וגייח ,המרה ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות