משחק הרויה רפוס באינטרנט

                                  Super Shooter קחשמ

הרויה רפוס (Super Shooter):

.ולשמ תוחמתה שי שרגמה לע ןקחש לכלו יתצובק קחשמ אוה לגרודכ .האצות גישהל ידכ הפקתהב ךישמהל םיבייח םיפקותהו ,םתרטמ לע ןגהלו ר .קיודמב עוגפל לגוסמ תויהל בייח ,ביריה תנגה תא ץורפל ,רעשל עיגהל .םינומיא תועשו לוגרת שרוד הז .תויעב םוש אלל םירעש עיקבהלו רפוס ץולחל ךופהל ןווכתמ ונלש רוביגה .הרויה רפוסב םינוש םיהבגב םילוגע םידעיב עוגפל ידכ רודכב שומיש לל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות