משחק תובבותסמ תודוקנ באינטרנט

                                  Rotated Dots קחשמ

תובבותסמ תודוקנ (Rotated Dots):

.ןיעה תא קודבלו םכלש הבוגתה תוריהמ תא םיגדהל ולכות Rotated Dots .םוקמ לכב םירוזפה םיטקייבואה םע םיקחשמה שרגמ תא תוארל ולכות ךסמה .םיינועבצ םיעוביר ינש וארת זכרמב .תמיוסמ תוריהמב םריצ ביבס ובבותסי םה .םיוסמ עבצב ףסונ עוביר היהת םיוסמ קחרמב .תמיוסמ ךרדב ותוא ליחתהלו ךסמה לע הציחלל עגרה תא בשחל ךילע היהי .תודוקנ לבקת וז ךרדבו ינועבצ עוביר ותואב לופיל ךרטצי ךלש טירפה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות