משחק !שחנ ,הא באינטרנט

                                  Oh, Snake! קחשמ

!שחנ ,הא (Oh, Snake!):

!שחנ ,וה שדח קחשמ םכל םיגיצמ ונא ךכל רושיאבו םיקחשמה בחרמב דיה ף .ללחב תחנומה הטמס ךרואל תוריהמב עוניש דומח ידמימ תלת שחנ איה תיש .עצמאב וא ןימימ ךכ רחא ,לאמשמ ועיפויש םירהוז םיקולב דועמל הנכס ש .קזחו רתוי ךורא היהיש ידכ חוכ תולולג ףוסא ,םילושכמ ףוקעל ידכ המכ .ןוכנה ןמזבו דודמב שמתשהל שי ןכלו ,תולבגומ ןה ךא ,תודחוימ תולוכי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות