משחק ןתחתה טושפ יבמוז באינטרנט

                                  Zombie Just Married קחשמ

ןתחתה טושפ יבמוז (Zombie Just Married):

.לודג ןילופורטמ דוכלל םיבמוזה אבצל רוזעל ולכות ,Zombie Just Marr .םישנא ינומה וכלהתי םכרואלש םיינוריע תובוחר תוארל ולכות ךסמה לע .םינוקייא םע דחוימ הרקב חול היהי ןוילעה וקלחב .םכלש םיבמוזה תובוחרל אורקל ולכות םתרזעב .רבכעה םע יפיצפסה רותפכה לע ץחל טושפ ,ךכ םשל .עיפוי םכלש יבמוזהו םיימשב תעגופ רוא ןרק תוארל ולכות זאו .םתוא ךושניו םישנא ףוקתי אוה .ומצע אוהש םייח םיתמ םתואל םתוא ךופהי אוה ךכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות