משחק 2 םירזייח דגנ תואלקח באינטרנט

                                  Agriculture vs Aliens 2 קחשמ

2 םירזייח דגנ תואלקח (Agriculture vs Aliens 2):

.רתוי תיביסרגא הרוצב לועפל וליחתה םה ,םיכירצ םה המ ,ןאכ םהל שי ה .הווחב לדגש המ לכו םייח ילעבל םיקוקז םה ,םיניינעמ םניא םירז םיבא .תמיואמ התייה םיליתשה לש תואלקחה לכ ,ךכיפל .2 םירזייח תמועל תואלקחה קחשמב השילפהמ תחא הווח תוחפל ליצהל ךירצ .ןוציחה ללחהמ םינמזומ אל םיחרואב םחלנו תודשה תא בוש ערז ,ריצק .םיצור םהש המ לכ תא ףוסאל םהל ונתת לא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות