משחק רבייס תושגנתה באינטרנט

                                  Cyber Clash קחשמ

רבייס תושגנתה (Cyber Clash):

.םלשומ ,םאתומ ,יטמוטוא לכה וב רבייס םלועב ךמצע תא אצמת התא .תונולשיכ לש הרוצב ןאכ םישחרתמ םיטקילפנוק ,ןכ יפ לע ףא .תושונאה ידי לע הלבסו םינש תואמ ךשמב הרצונש ,הנוכנה ךרדה לע ןגהל .היתולוכיב שומיש ךות רבייס םילבנ םע םחלנש י'גני'ג םחול - תויומדה .ןוילעה ילאמשה קלחב םילוחכהו םימודאה םיגרוסה רחא בוקע .Cyber u200bu200bClash -ב רבייס טוש לש תוצחומה תוכמה תא ריבעהל ה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות