משחק ינקירמא ודנמוק באינטרנט

                                  US Commando קחשמ

ינקירמא ודנמוק (US Commando):

.רבדמב רורט סיסב אצמנ יכ םינותנ לביק ןייוולה .רחא והשמ הז ילוא ,םידדוש םש שיש תואדוו ןיא לבא .ךלש הצובקל ינקירמאה ודנמוקה תא חלש ךכ לעו עדימה תא קודבל ךירצ ה .תיקנע ןבא תמוחמ קחרה אל ותחנ םתאו בטיה םינמואמ םירוחב המכ .םידדומתמ םתא ימ םע ררבתי םשו ,רעשל סנכיהל םכילע .יניצר קשנ םכל ןיא םנמא זא ,רוא םתקרזנ ,םינכומ ויה .ירשפאה םדקהב עיפוי הז לבא .הרהזא אלל וריי טלחהב םה ,האור התאש ,אבצב הרית

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות