משחק רצוא תחלשמ באינטרנט

                                  Treasure Expedition קחשמ

רצוא תחלשמ (Treasure Expedition):

.ןהמ תחא איה הרולו תורצוא דיצל םהייח תא םישידקמש םישנא שי .וילע רמול ןתינ אלש רשוע תרתסומ תויהל הלוכיש הנקסמל העיגהו סונאי .יאל האציו תחלשמ דיימ הפסא איה ,שורדה עדימה תא האצמשכ .התפיצש ומכ היה אלש ררבתה לכה לבא .דואמ קזח הנא ףשכמ ידי לע תסלכואמ התייה איה ,תממוש התייה אל הנטק .םיחרואה תא הפידעה אלו רוחש םסקב הקסע איה .תוינוש לע הקסרתהו טעמכ הניפסהו הרעס הארק איה ,תברקתמ הניפס התאר .ףוחל הספיט ישוקב איהו דורשל החילצה הרול .יאה שגליפ התוא שגליפ זאו .תחלשמ רצוא תרגסמב תומולעת המכ רותפת איה םא תורצואה תא הל קינעהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות