משחק ריהמ םיינפוא רוטלומיס באינטרנט

                                  High-Speed Bike Simulator קחשמ

ריהמ םיינפוא רוטלומיס (High-Speed Bike Simulator):

.ריהמה םיינפואה רוטלומיס קחשמב םיפרוטמ םיצורימל הכחמ התא .ישפוח ץורימו ןמזב ןויסינ :הריחבל םיבצמ ינש םנשי .השיג לבקל ידכ תועבטמ לש תמיוסמ תומכ חיוורהל ךירצ התא ,ךרובע ןימ .גלש לולסמו ירפכ שיבכ ,ןוינק :םימוקימ השולש עבוק ןמזה טפשמ .השק תיעלס ךרדב ןוינקב רובעי ןושארה ץורימה .ןמוזמל יואר לומגת לבקת זא קרו ןותנה ןמזב קחרמל תכלל ךירצ התא .שדח ץורימב ףתתשהל תונמדזהה תא לבקלו שדח עונפוא תונקל ולכות סרפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות