משחק ינגור גניק לדגמ שוביכ באינטרנט

                                  King Rugni Tower Conquest קחשמ

ינגור גניק לדגמ שוביכ (King Rugni Tower Conquest):

.שלופ אבצ לש הפקתה ינפמ תיגניקיו הנידמ תריב לע ןגהל ךרטצת שדחה י .ריעה רבעל הליבומה ךרדה עיפות ךסמה לע םכינפל .דחוימ הרקב חול דמוע םכתושרל .םייגטרטסא םיבושח תומוקמב םביצהלו םידחוימ הנגה ינבמ רוציל ולכות .םלוכ תא ודימשיו ביואה לע הלא םינבממ םירוי ךלש םילייחה