Eliza's Time Machine Adventure קחשמ

הזילא לש ןמזה תנוכמ תואקתפרה (Eliza's Time Machine Adventure):

.רדהנ םוי שי הסלאל .התאצמה תא םכינפב גיצהל הנכומ הנוכמ הזילא לש ןמזה תואקתפרה קחשמב .הנטק הדליל ךופהתו רבעל ךלת איה הליחת ,הל רוזעתו ךמצע לע תינוכמה .דבוכמ ליגב תרבגל ךופהת ,ףוסבלו תורגב זא ,התודלי ךלהמב ,םינש רפס .ליגל םיאתת הדליהש ידכ תושובלת םירהל םכילע םכייחב םינוש םינמזב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות