משחק סאזילא לש הנותח באינטרנט

                                  Elizas Heavenly Wedding קחשמ

סאזילא לש הנותח (Elizas Heavenly Wedding):

.סאזילא לש תיניימשה הנותחב הלש הנותחה דגב תא םירהל ךרטצתו םויה ת .הלש הנישה רדחל רובעת ךכ םשל .רעיש בוציע תושעלו הינפ לע רופיא חורמל ךרטצת ,הקיטמסוק תועצמאב , .ךמעטל תחא רוחבל ךרטצת ,הריחב ךל הנתינש הלכה תולמשמ ,תעכ .םינוש םיגוסמ םיטישכתו םיילענ ,הלכה ףיעצ תא םירהל ולכות ויתחת .תוניבשושה תא םג שיבלהל רוזעל ולכות ,הכיסנה םע םייסתשכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות