משחק תוברח רטסאמ באינטרנט

                                  Sword Master קחשמ

תוברח רטסאמ (Sword Master):

.תונוש תוצלפמ דגנ ברקל ףרטצהל ךרטצת רטסאמה ברח קחשמב התא ץימאה ת .ברח תונמואב תאשונ ךלש תומדה .םיוסמ רוזאל ךלי אוה ,ודיב תאז חקיי םא .הכרדב ולקתי תונוש תוצלפמ .רבכעה םע ךלש רוביגה לע ץוחלל ךרטצת .דחוימ ץח ארוק התא זא .ץופקל ךלש רוביגל היהי חוכ וזיאבו דצ הזיאב ןייצמ התא ותרזעב .ברחב הכמ ידי לע םתוא סורהל ולכותו ביואל בורק היהי אוה תאז השעי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות