משחק ודנמוק באינטרנט

                                  Commando קחשמ

ודנמוק (Commando):

.רחבומ ודנמוק לגסמ קלח ויהת ,שדחה ודנמוקה קחשמב .ונמלועב רתויב םימחה תומוקמב תומישמ ןווגמ ועצבת .ביואה לש יאבצה סיסבל ,לשמל ,רודחל ךרטצת .יפיצפס רוזאב קוסממ דירות ,ךכ םשל .םדקתהל וכרטצת ןכומ קשנה םע וישכע .ברקל םהילא ףרטצהל ךרטצת ביואה ילייח תא שגופ התאשכ .תנווכמ שא לוהינ ידי לע ותוא דימשהל ךרטצת ,ביואה לא ךלש קשנה האר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות