משחק הנושארה םלועה תמחלמ לש ברקה רוטלומיס באינטרנט

                                  WW1 Battle Simulator קחשמ

הנושארה םלועה תמחלמ לש ברקה רוטלומיס (WW1 Battle Simulator):

.תידירביה - תונוש תויהל וכפה תומחלמ קר ,םחליהל וקיספה םישנאש רמו .ברקה רוטלומיס WW1 -ה קחשמב הנושארה םלועה תמחלמ יעוריא תא רזחשל .ישארה דקפמכ תוברקב רישי קלח חקית ,הז הרקמב .ביואה תוחוכ לש תפסונ הפקתה ףודהל תנמ לע המר לכב אבצ םיקהל ךירצ .ברקה תומדקתהב הפצ זאו הדשה לע םתוא םיש ,םינימז םילייח רחב .תוקיטקטו םיגטרטסא איה ךלש המישמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות