משחק 3 רורט דגנ תוריהמ באינטרנט

                                  Anti Terrorist Rush 3 קחשמ

3 רורט דגנ תוריהמ (Anti Terrorist Rush 3):

.ינוציק קפוא ילעב םימרוג םנשי דועב ,בר ןמז היהיו היהי ,היה אוה , .יאשח ןכוס לש עונצה ודיקפתב םיטסירורטב םחלנ ,רשפאה לככ ,ונרוביג .םינפבמ ותוא סרוה זאו ןוגראל רדחומ אוה .יולגב ברקה תא לבקל ךרטצי אוהו בשוחמ היה לגרמה ,תינויגהה הנקסמל .םידדושה לכ תא דימשהלו חותפה ללחל תאצל הארנ יתלבה תיזחה לש ץימאה .בושח הז ,םידמה תא רפשל ,קשנ ילכ םעפ ידמ ןכדעל שי .3" רורט דגנ ךלהמ"ב לייחה לש הנגהה תלדגהל תודוקנ המכ םיפיסומ םיל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות