משחק קיש שדח ביבא גולב באינטרנט

                                  New Chic Spring Blog קחשמ

קיש שדח ביבא גולב (New Chic Spring Blog):

.תינרדומ הנפואל תשדקומה ,תויתרבחה תותשרב הלש גולבה תא הליבומ הנא .ביבאה ידגב תייצקלוקל תושדקומה תושדח תונומת המכ םסרפל הצור איה ם .םימוליצל ןנוכתהל הל רוזעל ךרטצת קיש לש שדחה ביבאה גולבב התא .ךלומ התוא הארתו הדליה רדחב עיפות התא .וארי םילמס םע םימיוסמ םילכ ילגרס ,דצב .הרענה הארמ לע דובעל ידכ םהילע ץוחלל םכילע היהי .םינושה םיטישכתהו םיילענה ,הלש תשובלתה תא רוחבל ךרטצת ןכמ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות