משחק 1942-43 ריווא תמחלמ באינטרנט

                                  Air War 1942-43 קחשמ

1942-43 ריווא תמחלמ (Air War 1942-43):

.סוטמ לש סייטכ קלח וב חקיתו היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב יאצת ,1942- .ריוואל ותוא םירהלו ךלש סוטמה לש הגהה דיל תבשל ךרטצת .יברק סרוק לע בכשת ,ןכמ רחאל .וילע הפקתמ ליחתהלו ךסוטמב ביואה תסייטל ברקתהל ךירצ התא .ביוא יסוטמ ליפהלו ךלש םיסטומה םיחתותה ילכמ תוריל ךרטצת ,ךלש סוט .תודוקנ ךל חיוורי דימשתש סוטמ לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות