משחק 3d הסיט סוטמ הסיט סוטמ באינטרנט

                                  Airplane Fly 3d Flight Plane קחשמ

3d הסיט סוטמ הסיט סוטמ (Airplane Fly 3d Flight Plane):

.רתויב םיינרדומה םיסוטמה ימגד תא סוטל תונמדזה םכל היהת ,סוטמה Ai .התקבב םכמצע תא ואצמתו סוטמב ורחבת קחשמה תליחתב .םיימשל ותוא תולעהל ידכ העוצרב םכלש סוטמה תא רזפל וכרטצת תעכ .םיוסמ לולסמ לע בכשל ךרטצת םילכה תכרדהב ,וישכע .עקרקה לע התיחנ תעוצר תוארל ולכות לולסמה ךרואל םיסט .דחוימ רגנאהל םכלש רישכמה תא וריבעת הז ירחאו המדאה לע ותחנת ,סוט

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות