משחק הזלא בוחר לכוא לושיב באינטרנט

                                  Elsa Street Food Cooking קחשמ

הזלא בוחר לכוא לושיב (Elsa Street Food Cooking ):

.רפסה תיבב וא הדובעב תוקספהב וא הכילה ןמזב בוחר לכואל רכמתהל םעפ .הזב ללעתהל אל רקיעה ,דחוימב ישומיש אל והשמ לוכאלו עגריהל ךמצעל .םיירוביצ תומוקמב םירכמנש םירחא םיקתממו ןרוקפופ ,הנתוכ תוירכוס ת .ללכ וילע לח וניא בוחר לכואו ,הנוכנ הנוזתב הקוסע הדליה ךא .תיבב לכוא לשבת איה - הלש הכרדב היעבה תא הרתפ הרוביגה זאו .הזלא בוחר לכוא לושיבב הרוביגל רוזעת הנהו ,ןוכתמה תא ריכמ אל התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות