משחק קשה תא הכה באינטרנט

                                  Hit The Sack קחשמ

קשה תא הכה (Hit The Sack):

.ןושיל תוננוכתמ הכיסנל תויחאה יתש ,קראפב לויטמ ורזחשכ .הז םע םהל רוזעל ךרטצת Hit The Sack -ב התא .הרוחב רוחבל ךרטצתש ןושארה רבדה .הלש הנישה רדחב םכמצע תא אוצמל ולכות ,ןכמ רחאל .הינפמ רופיא ריסהל הדליל ורזעת ,תדחוימ הקיטמסוק תרזעב .השבלהה רדחל רובעת ןכמ רחאל .םירחא םידגבלו תומ'גיפל תונוש תויורשפא תוארל ולכות ןאכ .ךמעטל דגב הזיא רוחבל ךרטצת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות