משחק םירתסנ םילגלג תצלפמ תויאשמ באינטרנט

                                  Monster Trucks Hidden Wheels קחשמ

םירתסנ םילגלג תצלפמ תויאשמ (Monster Trucks Hidden Wheels):

.גוהנל הלוכי אל תינוכמ ,לגלג ילב :םישנא רובע םיילגר םתוא םה םילג .םישימש יתלבל םיכפוה בורל םילגלגהו תונוש תוליסמ לע תוענ תויאשמ ת .תולקת לש הרקמב םירסח שיגרהל אל ידכ םילגלג לע םיפפוטצמ םיבכורה ם .עציהה לכ תא ובנגו תונחל וספיט תונורקע ירסחו םיינפצוח םיבירי לבא .םילגלגה תא אוצמל - המישמה ינפב דומעת .ןדבואה תא אוצמל לוכי התא ,תדחוימ תלדגמ חקול התא םאו ,םוקמ תברקב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות