משחק ER לגרודכ באינטרנט

                                  ER Soccer קחשמ

ER לגרודכ (ER Soccer):

.קחשמה ךלהמב תורישי וליפאו םינומיא ךלהמב תובורק םיתיעל םיעצפנ לג .להקה תא הכה ישוקב אוה תואיצמב לבא ,דואמ ותוא םיבהואש המדנש םיצי .וידהוא ידי לע לבקתהו הצוחה אצי אוה ,םיינרצי םירעש רפסמ שבכ וב , .ולש לילאה תא וסמר טעמכו תקשחנה המיתחה תא לבקל וצר םלוכ ךא ,תומי .דיקפתל ותוא ריזחת םש ,ER לגרודכל ךתוא ורסמו ןמזה תא וספת םה ,ןו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות