משחק יתרטשמ עונפוא גהנ באינטרנט

                                  Police Motorbike Driver קחשמ

יתרטשמ עונפוא גהנ (Police Motorbike Driver):

.רויסה תורישב ולש ןושארה הדובעה םוי אוה םויהו וריעב הרטשמה תנחתל .ודיקפת תא אלמל ול רוזעת הרטשמה לש עונפואה גהנ קחשמב התא .ולש עונפואה לע תובוחרב רויסל אצת ךלש תומדה .וילע המידק רהמיו ךסומה תא בוזעי אוה ,ולש הגהה ירוחאמ בשוי אוהשכ .עיגהל ךרטצי םכלש רוביגה וילא םוקמה תא ןמסת הדוקנה הילע תדחוימ ה .טלחהב בצקומה ןמזב הזה םוקמל ועיגתו ריעה תובוחרב ורהמת ,עונפואה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות