משחק לובגה טקיורפ באינטרנט

                                  Borderline Project קחשמ

לובגה טקיורפ (Borderline Project):

.תגאדומ התייהו םימי המכ רבכ הנימור התרבח תא התאר אל הנילא םשב הר .הדליה תא ואר אל םה םגש ורמא םינכשה ,התוא האצמ אלו התיבל הכלה אי .תויושרה תרזעל תונפל הטילחה איהו הרוביגל עירתה רתוי דוע הז .הבזכאתה איה םש לבא .םדקהב ןבצעמה רוקיבהמ רטפיהל םיסנמ ,תוקיר תוחטבהב הנממ רטפיהל וס .ןאכ יקנ אל והשמש הבשחמה תא הררוע הדושחה םתוגהנתה .תודיח לש הרוצב םילושכמב לקתיהל דיימ ליחתתו התרבח לש התומלעיה תא .תויעבה לכ תא רותפל קחשמה Borderline טקיורפב הל רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות