משחק 2 ףאוש ןמא באינטרנט

                                  Aspiring artist 2 קחשמ

2 ףאוש ןמא (Aspiring artist 2):

.המוצע השק הדובעו ןורשיכ ךירצ התא הז ליבשב ,םסרופמו לודג ךכמ רתו .יניצו טושפ רתוי הברה לכה ,םילסקיפה םלועב לבא .ךכל היח המגוד אוה 2 ףאוש ןמא קחשמה ,רק בושיחב שמתשהלו תיגטרטסא .ןימי דצב םיאצמנש הלא תא הגרדהב רפשלו ,לאמשמ םינווחמה לע ץוחלל ך .ריוצמה לש םשה תא הארת זא קרו םירתוימה םילסקיפה לש העיבצל דע הגר .םיינועבצל ךלש םירויצה תא ךופהל ידכ םישדח םיעבצ תרזעב ךלש תולוכי