משחק תעד יפלק באינטרנט

                                  Mind Cards קחשמ

תעד יפלק (Mind Cards):

.דניימה יסיטרכב םימכח םיסיטרכב םחליהל .םילמס השולש וארת ןוילעה קלחבו ,קחשמה שרגמ לע עיפות הסירפ .םישיבג אוה ישילשה ,לכואה אוה ינשה ,ךלש םייחה אוה ןושארה .ונתשי ןוילעה וקלחב םיכרעה ,וילע ץחלתש סיטרכה לע יולת .חולהמ םיפלקה לכ תא ריסהל םכילע ,תוכזל ידכ .דיספמ התא ,ורסוי םיפלקהש ינפל רמגיי הז םא ,םייחה - רתויב בושחה .םייחו םישיבג ,ןוזמ תקפסא םישדחמ .רתוי הליעי הרוצב םיאפר תוחורו תוצלפמב םחליהלו םישדח םירושיכ ילע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות