משחק .ימחול ןודעומ באינטרנט

                                  MineFighters.club קחשמ

.ימחול ןודעומ (MineFighters.club):

.MineFighters -ל אבה ךורב .ןאכל סנכיהל לוכי קחשמל סנכנש ימ לכ ,ןודעומ .תבותכל תעגה זאו םיבירי םע ברקב חצנמ תויהלו םחליהל הצור התא .תודוקנ שולשל תחאמ לבקת ,ןוזמ ףסוא קר התא םא ,תודוקנ רובצל ךירצ .תודוקנ םישימח לש ןויצ ולבקת ,ביריה תא חינהל וחילצת םא .רתוי יחוור התאש בושחת זא .הארנ הזש ומכ בוט אל הזו ,םידיינ תוחפ ויהת לכוא תגיפסמ .ןיררה איה רתויב הובגה לוגלגהו האצותהו ,ןמרדנא ,לחוז ,יבמוז ,שיב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות