משחק עורפה ברעמה תגאס באינטרנט

                                  Wild West Saga קחשמ

עורפה ברעמה תגאס (Wild West Saga):

.ףסכו חוכ :םיקוח ינש קר םילח םש ,עורפה ברעמה ימיל ךלוה התא .ונלש תוארוהה רחא בוקע ,ךלשמ קסע רוצילו חילצמ יובואק תויהל הצור .ליחתהל הפיא ךל הארנ ונא .ךמצעב ךלש קסעה תא חתפלו ןנכתל ךירצ התא זאו .רבעב ושכרנש םתוא רפשל וחכשת לאו םישדח םיצפח הגרדהב ונק ,יללכה ר .העורפה תיברעמה הגאסב םיעשופ רוצעל וליפא לוכי התאו ךלשמ ףירש ךל