משחק דיגאת דגנ הנגהה באינטרנט

                                  Defense Against Corporation קחשמ

דיגאת דגנ הנגהה (Defense Against Corporation):

.תובר תובשומ ועיפוה ,םיכומס םידיאורטסא לע םיבאשמ תוחתפתהל השיגל .ללחב קוחה הטלש ,הז אשונב םיקוח ויה אלש ןוויכמו ,הנטק הריב תוחפל .החילצה טעמכ איהו ,תובשומה לכ תא סופתל הטילחה םילודגה םידיגאתה ת .ךשוכר לע ןגת אלא ,רתוול ןווכתמ ךניא ךא ,תונורחאה תחא הרתונ ךלש .ןכומ התאש ןוויכמ םידעס ךל שי ,ףסונב .דיגאתה דגנ הנגהה תרבחב םיבאשמל עיגהל ול ונתת לאו ביואה ליבשב םי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות