משחק תצלפמ תונוכמ באינטרנט

                                  Blaze Monster Machines Hidden Keys קחשמ

תצלפמ תונוכמ (Blaze Monster Machines Hidden Keys):

.תופרוטמ תויוריהמ ,ןילנרדא תוריהמ ,תורחתה חור ,םיצורימ ,תויורחת .התצהה תוחתפמ לכ תא ריתסה םיוסמ ןכסמ שקבמש ןוויכמ ,םייקתי אל ץור .תוחתפמה תא אוצמלו סנכיהל דימ ךילע .ןיעהמ ומלענ טושפ אלא ,ךסומהמ ומלענ אל םהש אוה רתויב ןיינעמה רבד .תוחתפמ הרשע אוצמל םכילע בצקומה ןמזב ןהמ תחא לכ לעו תוגרד שש ללו .חתפמה לש שלח הוותמ הארתו ךסמב טירפ לכב בטיה ןנובתה .עיפוי אוהו וילע ץחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות