משחק SlitherCraft. io באינטרנט

                                  SlitherCraft.io קחשמ

SlitherCraft. io (SlitherCraft.io):

.SlitherCraft -כ הלגתה קחשמהו ודחאתה שחנו טפארקיימ םירנא'זה io. .םיקחשמה שרגמב םינוש םיקולב ףוסאל רובעו רוע רחב .ולשמ ריחמו םיסכנ שי קולב לכל .תוילמיסקמ תודוקנ םכל איבי הז ,םימולהי שוג רופחלו אוצמל וחילצת ם .ויתובנז תיברמ תא ודבאת ךא ,המיסחה שחנ תא וציאת ,ילאמשה רבכעה רו .םיתמה Minecraft לש םיקונמה םיראשנה ישוג תא ףוסא .םינטקו םילודג םישחנ לש הרוצב ללחב וצרי םינווקמ םינקחש הברה .ךמצע תא רעתחת לא טושפ ,טימניד תרזעב םתוא סורהל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות